Behandelovereenkomst

Uw rechten en plichten als patiënt zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In deze wet staan uw rechten en plichten beschreven. De belangrijkste punten uit deze wet zijn opgenomen in de behandelovereenkomst. Deze overeenkomst staat hieronder ter inzage:

 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten
 • De therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
  de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting